Afdeling: Bijenhoudersvereniging Oss e.o.

AFDELING: Bijenhoudersvereniging Oss e.o.

De Afdeling NBV Oss: een vereniging waar je bij wil horen...

Juli 2012: zomerbijeenkomst. Zo doe je dat: rustig, beheerst en met een klein beetje rook.


Onze bijen en Oss: een stukje geschiedenis.
De Bijenhoudervereniging Oss bestaat sinds 15 januari 1928. Toen het imkeren nog economisch rendabel was, telde de club, die toen nog 'Sint-Ambrosius' heette, meer dan 100 leden, waarvan een groot deel op de arme zandgronden een klein boerenbedrijf had en met deze bijenteelt wat bijverdiende. Sinds 1940 is er sprake van een geleidelijke achteruitgang in het ledenbestand. Zeker sinds de ontzuiling, en de terugloop van de economische betekenis van het imkeren (let op ! We bedoelen niet de economische betekenis van de honingbij !) werd de 'massa' van de vereniging soms wel erg marginaal. In 1978 werd met trots het vijftigjarig jubileum gevierd, nadat in 1953 het feestje van het 25 jarig bestaan niet doorging uit medeleven met de getroffen imkers vanwege de Watersnoodramp.

De ontzuiling leidde er eind jaren '80 toe dat de afdeling niet meer onder de paraplu van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond viel. Zo bleef de eucharistieviering ter opening van elke provinciale vergadering voortaan achterwege.... De liefde voor de bij hield de afdeling steeds vitaal. Maar pas sinds enkele jaren is er weer een duidelijke groei van het aantal leden van de groep zichtbaar. Waar heeft dat mee te maken ? Wij weten waarom, want we zijn ingewijden: als je begint met het houden van bijen, zal je liefde voor die vliesvleugelige vriend alleen maar groeien.

Op dit moment telt de club zo'n 25 leden, die allen hobbymatig imkeren. Er zijn leden met een indrukwekkende ervaring van decennia bijenhouden, maar er zijn ook leden die pas sinds een maand of wat actief zijn. Samen vormen zij een interessante mix van mensen die wat ouder en wat jonger zijn, enkelen met veel ervaring en allen met vooral veel nieuwsgierigheid. Want de bij... die blijft je altijd verrassen. Alle leden zijn lid van de Nederlandse Bijenhoudervereniging. De afdeling opereert dan ook onder de paraplu van de NBV. Enkele leden hebben geen bijen meer, maar dragen de imkerij nog steeds een warm hart toe. De leden hebben bijenkasten op particulier en openbaar terrein, het laatste in samenwerking met de gemeente Oss. De vereniging maakt zich hard voor het vinden van een plek voor de leden. Dat is niet alleen in het belang van die leden, maar ook in het belang van de gemeenschap !

Onze vereniging. 
De leden komen in principe twee keer per jaar bij elkaar, in een vóór- en en najaarsvergadering. Daar worden verenigingszaken besproken, die door het bestuur zijn voorbereid, zoals het activiteitenplan, beschikbare locaties voor een bijenstal, de honingverkoop, opleidingsnieuws et cetera. Daarnaast treffen de de leden elkaar bij speciale bijeenkomsten, zoals een lezing of een bezoek aan de bijenstal van een collega-lid. Want daar gaat het natuurlijk om: met elkaar te praten over die bijen en leren van elkaars ervaringen. Veel contacten vinden plaats tussen de leden onderling: zij staan elkaar met raad en daad terzijde. Naast de vier bestuursleden zijn er in de afdeling Oss een honingcoördinator en een bijengezondheidscoördinator actief.

De bij en jij......
Mocht je erover denken om te beginnen met  imkeren, dan ben je bij onze afdeling aan het  juiste adres. Neem contact op met één van de leden van het bestuur, kom eens langs op een ledenvergadering of ga eens kijken bij één van de leden. Is het houden van bijen iets voor jou, dan ben je als lid welkom bij onze vereniging. Niet alleen weten wij waar je de beginnerscursus kunt volgen, maar we proberen ook een ervaren mentor voor je te vinden, die je met raad en daad tijdens je eerste stappen terzijde staat. Zelfs is het zo dat we proberen een eerste volkje voor je te vinden. Dat is een oude traditie onder imkers. Je begrijpt dat dit wel afhankelijk is van de beschikbaarheid van een volkje bij één van de leden. Maar in een normaal jaar (niet te koud en nat), zal dat in de regel geen problemen opleveren. 

Als je belangstelling hebt om je imker-talent te ontwikkelen en er prijs op stelt dat een coach je begeleidt, dan vragen we je vóór 1 maart dat aan ons kenbaar te maken. Zo kunnen we de leden tijdens de voorjaarsvergadering vragen zich beschikbaar te stellen als coach.  

Maar natuurlijk proberen we belangstellenden en nieuwe leden ook op andere momenten in het jaar welkom te heten, door kennis en ervaring met hen te delen. Voel je niet bezwaard: zoek contact met bestuur of leden en je zult zien: je bent meer dan welkom bij de NBV Oss!

Juli 2012: de zomerbijeenkomst bij de bijenstal van Ron van Rooij.


Faciliteiten.
De afdeling heeft ruim voldoende gereedschap in bezit, dat elk lid voor de teelt van bijen en de oogst van honing mag gebruiken. Zo beschikt zij o.a. over twee honingslingers, een wassmelter en een fornuis om waskaarsen te maken. Daarnaast biedt de afdeling aan om de honing van de leden centraal tegen een vastgestelde prijs te verkopen. Die honing geldt als streekproduct en wordt verkocht onder de naam 'Van Tosse': de naam  van de productenrange van de Stichting Landschapsbeheer Oss. Verschillende winkeliers bieden via onze vereniging deze Osse honing in en buiten de gemeente Oss te koop aan. Elk lid kan er voor kiezen zijn honing, mits zuiver en op de juiste wijze aangeboden, via de vereniging te verkopen. De coördinatie van de aan- en verkoop gebeurt door de honingcoördinator. We hebben een aantal vaste afners waaronder Ekoplaza en De Landwinkel in Oss.

Zoals gezegd fungeert de vereniging onder de paraplu van de NBV en is zij actief in de Groep Noord-Oost, waarin ook de andere regionale afdelingen zitting hebben. De afdeling zorgt ervoor dat nieuws over opleidingen en bijengezondheid bij de leden terecht komt. Het bestuur is daarnaast spreekbuis voor de vereniging en treedt als promotor van bijen op naar anderen, zoals de lokale overheid. Zij pleit onder meer voor de aanleg en het beheer van bijvriendelijke beplanting en het beschikbaar stellen van openbaar terrein voor imkerdoelstellingen.

Thuishonk.
Sinds jaar en dag is de afdeling actief op de het Natuur- en Milieu Educatiecentrum De Elzenhoek te Oss, ook bekend als Kinderboerderij De Ruwaard. Hier beheert de afdeling een bijenstand, waar in de zomer de imkers demonstraties organiseren, met de bijen werken en uitleg geven aan belangstellenden. De 130.000 bezoekers die de Kinderboerderij jaarlijks telt komen steeds met veel vragen. De vereniging heeft leskisten over de bijen en haar leden geven tegen een kleine vergoeding uitleg op de basisscholen over het leven van de honingbij. In 2012-2013 is De Elzenhoek fors vernieuwd en vergroot. Men heeft de afdeling gevraagd om een nieuwe stal met educatieve ruimte mee op te bouwen, zodat vanaf het voorjaar 2014 de afdeling haar primair educatieve activiteiten op De Elzenhoek voort kan zetten. In ruil kan de afdeling onder meer gebruik maken van de vergaderruimte ter plaatse. 

Op 2e Paasdag 2014 hebben we met de NME-Centrum - Kinderboerderij ons honk op De Elzenhoek geopend. Er is een flinke luifel, waaronder we de bijenkasten kunnen opstellen. Onder leiding van de coördinator Kinderboerderij, Talitha Visser van de Gemeente Oss, hebben we een prachtige ruimte ingericht, waar je door verhalen, spel, imkervoorwerken, film en natuurlijk demonstraties imkeren alles te weten kunt komen over de honingbij. Onze imkers geven er tussen pakweg mei en september (afhankelijk van het weer, raadpleeg dus de agenda van De Elzenhoek!) op zondag demonstraties. Doe met ons mee, en help ons om de bij beter bekend te maken bij de tienduizenden die jaarlijks de kinderboerderij bezoeken.

 't Elske in opbouw: opening 2e Paasdag 2014

Januari 2014: 't Elske gereedmaken voor de opening op 2e Paasdag 2014

Activiteiten.
Elk jaar stellen de leden een activiteitenplan vast. Er zijn vele activiteiten waar anderen de deelname van de afdeling voor vragen, maar zo'n uitnodiging kunnen we alleen accepteren als de leden ook de tijd hebben om mee te doen. In 2012 heeft de afdeling deelgenomen aan de bijenmarkt 'Bijen Natuurlijk' te Schaijk (Tweede Paasdag) en is present geweest op de bijenstand van de afdeling Bernheze op de Maashorstfair op 20 mei te Loosbroek. Voorts organiseerde de afdeling voor haar leden op 30 juni 2012 een geslaagde zomerbijeenkomst op de bijenstal van het lid Ron van Rooij, waar ook de heer J. Charpentier aanwezig was om te spreken over zijn ervaringen met de Koninginnenteelt.

In mei 2012 heeft de afdeling de aandacht gevraagd voor '2012: het Jaar van de Bij'. Met medewerking van wethouder Hoeksema plaatste de voorzitter twee bijenkasten op het groene dak van het gemeentehuis te Oss. Dit kreeg veel aandacht van de pers en het levert de gemeente, behalve meer waardering voor de honingbij bij ambtenaren die zicht hadden op de kasten, ook een leuk relatiegeschenk op: een aantal potten gemeentehoning.
Tenslotte heeft één van de leden op de landelijk georganiseerde Open Imkerdagen in juli zijn bijenstal twee dagen voor het publiek geopend. Dit leverde imker Ron van Rooij en de afdeling veel belangstelling op, ook van de pers.   

En verder in 2013:

we hebben een geheel nieuw bestuur, dat probeert om de banden tussen de leden en de andere afdelingen in de regio te versterken. Sinds het najaar van 2012 heeft onze afdeling ook een activiteitencommissie, die er alles aan doet om ook buiten de reguliere vergaderingen contacten tussen de leden te plaats te laten vinden. Zo worden er regelmatig films vertoond, en lezingen georganiseerd. Het centrale thema is natuurlijk de honingbij en de flora en fauna die daar verband mee houden.

 

Winterfair febaruari 2014 De Elzenhoek

 Winterfair De Elzenhoek, Oss,  februari 2014: proeven van de heerlijke Van Tosse honing

Lid worden?

Dat kan al voor 15,- Euro per jaar. Je steunt de honingbij, kan kennismaken met imkers en je wordt uitgenodigd voor activiteiten.

Ongewild bijen op bezoek?
Bijen kunnen soms ook overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer een zwerm in uw tuin neerdaalt. Dit lost zich meestal vanzelf weer op, maar u kunt natuurlijk proberen een imker te bereiken, die wellicht de zwerm wil komen ophalen. Niet elke imker is echter bereid deze zwermen te komen `scheppen` vanwege het vele werk en het feit dat de oorsprong niet duidelijk is. Hierdoor is het gedrag onvoorspelbaar en kunnen de bijen ziektes met zich meedragen (ziektebestrijding noodzakelijk). De lijst met beschikbare imkers vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje `Zwermen`.

De Afdeling NBV Oss: een actieve vereniging

Juli 2012: een aantal van onze leden rond de kast verzameld.

zomer 2012: open imkerdag in de bijenstal van Ron van Rooij

 

Zoek de bijen op !


Het houden van bijen.
Dat onze bij een onmisbare bijdrage levert aan de bestuiving van gewassen is algemeen bekend. Het nut en de noodzaak van het bijenhouden zijn dan ook onomstreden. Maar het houden van bijen biedt zoveel meer dan alleen dat. De imker neemt door zijn activiteiten niet alleen deel aan natuurlijke processen, maar leert elke dag nog nieuwe dingen over zijn bijenvolk. Bijen kunnen een imker ook na  vele jaren ervaring nog verrassen en voor nieuwe uitdagingen stellen. Bijenhouden: dat betekent deelnemen aan de natuur, je nog meer bewust worden van de seizoenswisselingen, de rust nemen om  op de juiste manier met het volk om te gaan. En last but not least - er is geen beter gevoel, dan een boterham te besmeren met de honing die jouw bijen hebben verzameld - om er vervolgens je tanden in te zetten.   

Zoek de bijen op !

2010: bijenramen lichten: rustig aan, en met blote handen natuurlijk.

 

Enkele andere zaken:


Hierboven berichtten we al over de activiteiten die we ondernemen om de aandacht op de bij te vestigen. Gelukkig lees je in toenemende mate in de media over het belang van de bij. We merken ook dat bijvoorbeeld de gemeente Oss steeds meer geïnteresseerd is biodiversiteit en de rol die de bij daarin speelt. Tegelijkertijd pakken zich al enkele decennia donkere wolken samen: de toekomst van de bij staat op het spel. Door het toegenomen internationale verkeer duiken er steeds meer ziekten op, zoals de besmetting met de varroa-mijt. Het gebruik van pesticiden en chemische meststoffen leiden tot de dood en ziekte van vele bijen. In de pers lees je regelmatig over de zogenaamde “verdwijnziekte”, het massale sterven van bijenvolken in de winter. Deze ziekte laat duizenden gezond lijkende bijen plotsklaps verdwijnen. 

Gemeente Oss: Natuurrijk Oss
De laatste jaren neemt het aantal imkers in Nederland af, niet alleen omdat er bijenvolken verdwijnen, maar ook omdat het voor hobby-imkers nauwelijks mogelijk is om in een kleine stadstuin bijen te houden. Om dat laatste probleem op te lossen heeft de afdeling met de gemeente Oss afgesproken dat onze leden onder bepaalde omstandigheden op openbaar terrein van de gemeente bijen kunnen houden. De gemeente Oss hecht grote waarde aan een gezonde en bloemrijke omgeving en haar gebiedsbeheerders proberen om onder de vlag van Natuurrijk Oss met de Osse Vereniging van Bijenhouders bijenstanden op gemeentelijke terreinen te plaatsen. Zo kunnen de bijenvolken van onze imkerleden hun steentje bijdragen aan een voor mens en dier gezond milieu.

 

 

Juli 2012: zomerbijeenkomst, met links onze docent Koninginneteelt, Jan Charpentier.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Gerard Goorsenberg
Toermalijn 8 5345TK Oss
gerardgoorsenberg@gmail.com
Secretaris: Martin Ouwehand
Berkenlaan 13 5342HV Oss
m.e.ouwehand@ziggo.nl
Penningmeester:
Ron van Nuland,
Korvijnagel 23 5345BW Oss
ron.van.nuland@ziggo.nl
m.e.ouwehand@ziggo.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.